usmernenia – Totsy Baby

usmernenia

Podmienky a informácie o zákazníkovi
I. Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré s nami ako dodávateľ ( Amazinggirl Marta Wasilewska i Piotr Wasilewski sc ) uzatvoríte prostredníctvom webovej stránky www.totsybaby.com. Ak nie je dohodnuté inak, zahrnutie akýchkoľvek podmienok, ktoré ste mohli použiť, je v rozpore.

(2) Spotrebiteľom v zmysle nasledujúcich predpisov je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod na účely, ktoré nemožno primárne pripísať jej obchodnej alebo samostatnej profesijnej činnosti. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť spôsobilá na právne úkony, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci výkonu svojej samostatnej odbornej alebo obchodnej činnosti.

§ 2 Uzavretie zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je predaj tovaru.

Naše ponuky na internete sú nezáväzné a nie sú záväznou ponukou na uzavretie zmluvy.

(2) Záväznú ponuku na nákup (objednávku) môžete podať prostredníctvom systému online nákupného košíka.
Tovar určený na nákup je uložený v „nákupnom košíku". Príslušným tlačidlom v navigačnej lište môžete kedykoľvek vyvolať „nákupný košík" a vykonať v ňom zmeny. Po vyvolaní stránky „Pokladňa“ a zadaní osobných údajov, ako aj platobných a dodacích podmienok sa všetky údaje o objednávke opäť zobrazia na stránke prehľadu objednávok.

Pred odoslaním objednávky máte možnosť opätovne skontrolovať údaje v prehľade objednávok, zmeniť ich (aj pomocou funkcie „späť“ internetového prehliadača) alebo objednávku zrušiť.

Odoslaním objednávky cez tlačidlo "kúpiť" nám podávate záväznú ponuku. Najprv Vám príde automatický e-mail o prijatí Vašej objednávky, ktorý ešte nevedie k uzatvoreniu zmluvy.

(3) K prijatiu ponuky (a tým k uzavretiu zmluvy) dochádza do 2 dní potvrdením v textovej podobe (napr. e-mailom), v ktorom je Vám potvrdené vyhotovenie objednávky alebo dodanie tovaru (objednávka potvrdenie).
Ak ste nedostali zodpovedajúcu správu, už nie ste viazaní na vašu objednávku. Akékoľvek už poskytnuté služby budú v tomto prípade okamžite vrátené.

(4) Vaše dopyty na vypracovanie ponuky sú pre Vás nezáväzné. Záväznú ponuku Vám vypracujeme v textovej forme (napr. e-mailom), ktorú môžete akceptovať do 5 dní (pokiaľ nie je v príslušnej ponuke uvedená iná lehota).

(5) Spracovanie objednávky a odovzdanie všetkých informácií požadovaných v súvislosti s uzavretím zmluvy prebieha prostredníctvom e-mailu, v niektorých prípadoch automaticky. Musíte sa preto uistiť, že e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, je správna, že prijímanie e-mailov je technicky zaručené a najmä, že mu nebránia filtre SPAM.

§ 3 Zádržné právo, výhrada vlastníctva

(1) Zádržné právo môžete uplatniť len vtedy, ak ide o nároky z toho istého zmluvného vzťahu.

(2) Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

§ 4 Záruka

(1) Zákonné práva zo zodpovednosti za vady existujú.

(2) Ako spotrebiteľa Vás žiadame, aby ste si tovar ihneď pri dodaní skontrolovali na kompletnosť, zjavné vady a poškodenia pri preprave a o prípadných reklamáciách čo najskôr informovali nás a prepravcu. Ak ich nedodržíte, nebude to mať vplyv na vaše zákonné záručné nároky.

(3) Ak sa vlastnosť tovaru odchyľuje od objektívnych požiadaviek, odchýlka sa považuje za dohodnutú len vtedy, ak ste boli na túto skutočnosť upozornení pred podaním zmluvného vyhlásenia a odchýlka bola medzi zmluvnými stranami výslovne a osobitne dohodnutá.

§ 5 Voľba práva

(1) Platí nemecké právo. Pre spotrebiteľov táto voľba práva platí len vtedy, ak nie je odvolaná ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa (zásada priaznivosti).

(2) Ustanovenia Dohovoru OSN o predaji sa výslovne neuplatňujú.

II. Informácie o zákazníkovi

1. Totožnosť predávajúceho

Úžasné dievča Marta Wasilewska a Piotr Wasilewski sc
Akajova 15
78100 Kolobrzeg
Poľsko
Telefón: 0048503833084
E-mail: amazinggirl@amazinggirl.pl

Alternatívne spôsoby riešenia sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma OS), ktorá je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/odr

2. Informáciu o uzavretí zmluvy

Technické kroky na uzatvorenie zmluvy, samotné uzavretie zmluvy a možnosti nápravy sa vykonávajú v súlade s predpismi „Uzavretie zmluvy“ v našich Všeobecných obchodných podmienkach (časť I.).

3. Jazyk zmluvy, ukladanie textu zmluvy

3.1. Zmluvným jazykom je nemčina.

3.2. Úplné znenie zmluvy neukladáme. Pred odoslaním objednávky prostredníctvom systému online nákupného košíka je možné zmluvné údaje vytlačiť alebo uložiť elektronicky pomocou funkcie tlače prehliadača. Po prijatí objednávky Vám budú e-mailom opäť zaslané údaje o objednávke, informácie požadované zákonom pre zmluvy na diaľku a Všeobecné obchodné podmienky.

3.3. Ak si vyžiadate ponuku mimo systému online nákupného košíka, všetky zmluvné údaje dostanete v rámci záväznej ponuky v textovej forme, napr. e-mailom, ktorý si môžete vytlačiť alebo uložiť elektronicky.

4. Základné vlastnosti tovaru alebo služby

Podstatné vlastnosti tovaru a/alebo služby nájdete v príslušnej ponuke.

5. Ceny a platobné podmienky

5.1. Ceny uvedené v príslušných ponukách a náklady na dopravu predstavujú celkové ceny a zahŕňajú všetky cenové zložky vrátane všetkých príslušných daní.

5.2. Náklady na dopravu nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Dajú sa vyvolať pomocou príslušne označeného tlačidla na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke, zobrazujú sa samostatne v priebehu objednávacieho procesu a okrem toho ich znášate vy, pokiaľ nebolo prisľúbené bezplatné doručenie.

5.3. Náklady spojené s prevodom peňazí (bankový prevod alebo poplatky za výmenný kurz) musíte znášať v prípadoch, keď je dodávka uskutočnená do členského štátu EÚ, ale platba bola uskutočnená mimo Európskej únie.

5.4. Spôsoby platby, ktoré máte k dispozícii, sú zobrazené pod príslušne označeným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

5.5. Ak nie je pri jednotlivých spôsoboch platby uvedené inak, nároky na platbu z uzatvorenej zmluvy sú splatné ihneď.

6. Dodacie podmienky

6.1. Dodacie podmienky, dátum dodania a prípadné existujúce obmedzenia dodania nájdete pod príslušne označeným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

6.2. Ak ste spotrebiteľ, zákon upravuje, že nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávanej veci pri preprave na vás prechádza až pri odovzdaní tovaru, bez ohľadu na to, či je zásielka poistená alebo nepoistená. To neplatí, ak ste nezávisle poverili prepravnú spoločnosť, ktorú nemenoval dodávateľ alebo iná osoba zodpovedná za vykonanie zásielky.

7. Zákonná zodpovednosť za vady

Zodpovednosť za vady vychádza z ustanovenia „Záruka“ v našich Všeobecných obchodných podmienkach (I. časť).

Tieto obchodné podmienky a informácie o zákazníkoch boli vytvorené právnikmi Händlerbund, ktorí sa špecializujú na IT právo, a sú neustále kontrolované z hľadiska ich právnej zhody. Händlerbund Management AG garantuje právnu istotu textov a nesie zodpovednosť v prípade upozornení. Viac informácií o tom nájdete na: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agbservice

Ochrana dát

Ak nie je nižšie uvedené inak, poskytnutie vašich osobných údajov nie je vyžadované zákonom ani zmluvou a nie je ani potrebné na uzavretie zmluvy. Údaje nie ste povinný poskytnúť. Neposkytnutie nemá žiadne následky. To platí len vtedy, ak v následných spracovateľských operáciách nie sú uvedené žiadne ďalšie informácie.
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

protokolové súbory servera

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, váš internetový prehliadač nám alebo nášmu webhostingu / poskytovateľovi IT služieb prenesie údaje o používaní a uložia ich do protokolových údajov (takzvané protokolové súbory servera). Tieto uložené údaje zahŕňajú napríklad názov vyvolanej stránky, dátum a čas hovoru, IP adresu, množstvo prenesených dát a žiadajúceho poskytovateľa. Spracovanie prebieha na základe článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu zabezpečiť bezproblémovú prevádzku našej webovej stránky a zlepšiť našu ponuku.
Vaše údaje budú okrem iného prenesené do Kanady. Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti pre prenosy údajov do Kanady.

Kontakt

Zodpovedný
Ak chcete, kontaktujte nás. Osoba zodpovedná za spracovanie údajov je: Piotr Karol Wasilewski, Akacjowa 15, 78100 Kolobrzeg Poľsko, +48 503 833 084, amazinggirl@amazinggirl.pl

Kontakt so zákazníkom prostredníctvom e-mailu
Ak s nami nadviažete obchodný kontakt prostredníctvom e-mailu, budeme zhromažďovať vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) len v rozsahu, v akom ste ich sprístupnili. Spracovanie údajov slúži na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti o kontakt.
Ak nadviazanie kontaktu slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo ohľadom záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzatvorenej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. b GDPR.
Ak dôjde ku kontaktu z iných dôvodov, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. V tomto prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vašu e-mailovú adresu používame iba na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú potom vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a použitie.

Vyzdvihnutie a spracovanie pri použití kontaktného formulára
Keď použijete kontaktný formulár, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) iba v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Spracovanie údajov slúži na účely nadviazania kontaktu.
Ak nadviazanie kontaktu slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo ohľadom záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzatvorenej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. b GDPR.
Ak dôjde ku kontaktu z iných dôvodov, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. V tomto prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vašu e-mailovú adresu používame iba na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú potom vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a použitie.

objednávky

Zhromažďovanie, spracovanie a zverejňovanie osobných údajov pri zadávaní objednávok
Keď zadáte objednávku, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je potrebný na vybavenie a vybavenie vašej objednávky a na spracovanie vašich dopytov. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie znamená, že nie je možné uzavrieť zmluvu. Spracovanie prebieha na základe článku 6 odsek 1 písmeno b GDPR a je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami.
Vaše údaje budú odovzdané napríklad prepravným spoločnostiam a poskytovateľom dropshippingu, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom služieb na spracovanie objednávok a poskytovateľom IT služieb, ktorých ste si vybrali. Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Množstvo prenášaných dát je obmedzené na minimum.
Vaše údaje budú okrem iného prenesené do Kanady. Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti pre prenosy údajov do Kanady.

reklama

Použitie e-mailovej adresy na zasielanie newsletterov
Bez ohľadu na spracovanie zmluvy používame vašu e-mailovú adresu výlučne na vlastné reklamné účely na zasielanie newsletterov, pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou príslušného odkazu v bulletine alebo nás upozorniť. Vaša e-mailová adresa bude potom odstránená zo zoznamu adries.

Použitie e-mailovej adresy na odosielanie priamej pošty

Vašu e-mailovú adresu, ktorú sme získali v rámci predaja tovaru alebo služieb, využívame na elektronický prenos reklamy na vlastný tovar alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si u nás už zakúpili, pokiaľ títo nenamietali proti jeho použitiu. Na uzavretie zmluvy je potrebné poskytnutie e-mailovej adresy. Neposkytnutie znamená, že nie je možné uzavrieť zmluvu. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o priamu reklamu. Proti tomuto používaniu vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať tak, že nám to oznámite. Kontaktné údaje na uplatnenie námietky nájdete v tiráži . Môžete tiež použiť odkaz uvedený na tento účel v reklamnom e-maile. Neexistujú za to žiadne náklady okrem nákladov na prenos podľa základných taríf.

platba a doprava

Platia nasledujúce podmienky:

Vnútroštátne doručenie (Nemecko)
Preprava na nemecké a cudzie ostrovy je vylúčená.

Náklady na dopravu (vrátane DPH)
Vnútroštátne dodávky (Nemecko):
Prepravné kalkulujeme paušálne 6,99 € na objednávku.

Dodávky do zahraničia:
Prepravné kalkulujeme paušálne 14,99 € na objednávku.

dodacie lehoty

Ak nie je v príslušnej ponuke uvedená iná lehota, tovar je dodaný do tuzemska (Nemecko) do 3-5 dní, pri dodávke do zahraničia do 7-9 dní po uzavretí zmluvy (ak bola dohodnutá platba vopred, po dátume váš platobný pokyn).
Upozorňujeme, že v nedeľu a počas štátnych sviatkov sa nedoručuje.
Ak ste si objednali položky s rôznou dodacou lehotou, tovar odošleme v jednej zásielke, pokiaľ sa s vami nedohodneme inak. V tomto prípade je dodacia lehota určená položkou s najdlhšou dodacou lehotou, ktorú ste si objednali.

Akceptované možnosti platby

- Platba kreditnou kartou

Ďalšie podrobnosti o platbe

Pri platbe kreditnou kartou bude pri uzatvorení zmluvy odpočítaná suma z vášho účtu kreditnej karty. Ak máte nejaké otázky, naše kontaktné údaje nájdete v tiráži.

cookies

Naša stránka používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom v počítačovom systéme užívateľa. Ak používateľ vyvolá webovú stránku, môže sa v operačnom systéme používateľa uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jasne identifikovať prehliadač pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.
Cookies sú uložené vo vašom počítači. Preto máte plnú kontrolu nad používaním cookies. Výberom príslušných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete byť upozornení pred nastavením súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť, či ich prijmete a zabránite ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Cookies, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Chceli by sme však upozorniť, že potom možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Pomocou nižšie uvedených odkazov môžete zistiť, ako môžete spravovať (vrátane deaktivácie) cookies v najdôležitejších prehliadačoch:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technicky nevyhnutné súbory cookie
Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak vo vyhlásení o ochrane údajov, používame tieto technicky nevyhnutné súbory cookie len na to, aby naša ponuka bola pre používateľa príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Okrem toho súbory cookie umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač aj po zmene stránok a ponúkať vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúkať bez použitia cookies. Pre tieto je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.
Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 25 (2) TTDSG. Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na zaručení optimálnej funkčnosti webovej stránky a užívateľsky príjemného a efektívneho dizajnu našej ponuky.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie .

Analýza sledovania reklamy affiliate partnera

Používanie Google Analytics
Na našej webovej stránke používame službu webovej analýzy Google Analytics od spoločnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“).
Spracovanie údajov slúži na účely analýzy tejto webovej stránky a jej návštevníkov, ako aj na marketingové a reklamné účely. Na tento účel spoločnosť Google použije informácie získané v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Okrem iného je možné zhromažďovať nasledujúce informácie: IP adresa, dátum a čas zobrazenia stránky, cesta kliknutia, informácie o prehliadači, ktorý používate, a zariadení, ktoré používate (zariadenie), navštívené stránky, adresa URL odkazujúceho subjektu (webová stránka cez ktoré navštívite naše webové stránky). navštívili webové stránky), údaje o polohe, nákupné aktivity. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.
Google Analytics využíva technológie ako cookies, webové úložisko v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Takto vygenerované informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adsprocessorterms/ K vašim údajom má prístup Google aj vládne orgány USA. Google môže vaše údaje prepojiť s inými údajmi, ako je vaša história vyhľadávania, vaše osobné účty, údaje o vašom používaní z iných zariadení a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré má o vás Google.
Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na potrebách a cielenom dizajne webovej stránky. Z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
Môžete zabrániť odosielaniu údajov generovaných službou Google Analytics a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete doplnok prehliadača dostupný pod nasledujúcim odkazom a nainštalujete : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu a ukladaniu údajov službou Google Analytics naprieč zariadeniami, môžete nastaviť súbor cookie na zrušenie. Opt-out cookies zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Ak chcete, aby to malo úplný účinok, musíte sa odhlásiť na všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré sa na to používajú. Ak vymažete súbor cookie na odhlásenie, žiadosti sa znova odošlú spoločnosti Google. Ak kliknete sem, nastaví sa súbor cookie na zrušenie: Zakázať službu Google Analytics.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete pod https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/ ako aj nižšie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Používanie Facebook Pixel
Na našej webovej stránke používame remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko „Facebook“).
Meta Platforms Ireland a my sme spoločne zodpovední za zhromažďovanie vašich údajov, ku ktorému dochádza pri integrácii služby, a za prenos týchto údajov na Facebook. Toto je založené na dohode medzi nami a Meta Platforms Ireland o spoločnom spracovaní osobných údajov, v ktorej sú definované príslušné zodpovednosti. Dohoda je pod https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Podľa toho sme zodpovední najmä za splnenie informačných povinností v súlade s čl. 13, 14 GDPR, za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek podľa čl. 32 GDPR s ohľadom na správnu technickú implementáciu a konfiguráciu služby, ako aj dodržiavanie povinností podľa čl. 33, 34 GDPR, pokiaľ má porušenie ochrany osobných údajov vplyv na naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spoločnom spracovaní. Meta Platforms Ireland je zodpovedná za umožnenie práv dotknutých osôb v súlade s čl. 15 - 20 GDPR, za dodržanie bezpečnostných požiadaviek podľa čl. 32 GDPR s ohľadom na bezpečnosť služby a povinnosti podľa čl. 33, 34 GDPR , pokiaľ porušenie ochrany osobných údajov ovplyvní povinnosti spoločnosti Meta Platforms Ireland podľa dohody o spoločnom spracovaní.
Účelom aplikácie je zacieliť na návštevníkov webu záujmovo orientovanú reklamu na sociálnej sieti Facebook. Za týmto účelom bola na webe implementovaná facebooková remarketingová značka. Táto značka sa používa na vytvorenie priameho spojenia so servermi Facebooku, keď navštívite webovú stránku. To odošle serveru Facebook, ktoré z našich stránok ste navštívili. Facebook priradí tieto informácie vášmu osobnému používateľskému účtu na Facebooku. Ak navštívite sociálnu sieť Facebook, budú sa vám zobrazovať personalizované reklamy na Facebooku založené na záujmoch. Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie . Tu môžete zakázať funkciu remarketingu pre vlastné publikum.
Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov zo strany Facebooku, vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/

Používanie pridruženého programu Amazon
Používame pridružený program „AmazonPartnerNet“ od Amazon EU Sarl (5 Rue Plaetis, L 2338 Luxembourg; „Amazon“). Na našej webovej stránke sme nastavili reklamy ako odkazy na ponuky na rôznych webových stránkach Amazonu. Amazon používa súbory cookie. Súbory cookie slúžia na správne účtovanie v rámci partnerského programu. Súbory cookie umožňujú spoločnosti Amazon určiť, že ste klikli na reklamný odkaz, a pochopiť pôvod objednávky, ktorá bola vygenerovaná prostredníctvom reklamného odkazu.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na meranie úspešnosti partnerskej inzercie a s tým súvisiace správne vyúčtovanie provízií v rámci partnerského programu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie .
Ukladaniu cookies môžete zabrániť výberom príslušných technických nastavení v softvéri vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Vyhlásenie o ochrane údajov s podrobnými informáciami o používaní údajov spoločnosťou Amazon nájdete na https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

Pluginy a rôzne

Používanie Správcu značiek Google
Na našej webovej stránke používame Správcu značiek Google od spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“).
Táto aplikácia spravuje JavaScript tagy a HTML tagy používané najmä na implementáciu nástrojov sledovania a analýzy. Spracovanie údajov slúži na účely návrhu a optimalizácie našej webovej stránky podľa potrieb.
Samotný Správca značiek Google neukladá súbory cookie a v dôsledku toho sa nespracovávajú osobné údaje. Umožňuje však spúšťanie ďalších značiek, ktoré môžu zhromažďovať a spracovávať osobné údaje. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete tu .

Používanie sociálnych doplnkov cez „Shariff“
Na našej webovej stránke používame doplnky sociálnych sietí. Používame tlačidlo „Shariff“ na ochranu súkromia, aby ste si zachovali kontrolu nad svojimi údajmi.
Bez vášho výslovného súhlasu nebudú vytvorené žiadne prepojenia na servery sociálnych sietí a následne nebudú prenášané žiadne údaje.
"Shariff" je vyvinutý odborníkmi z počítačového časopisu c't. Umožňuje viac súkromia na webe a nahrádza bežné tlačidlá „zdieľať“ na sociálnych sieťach. Viac informácií o projekte Shariff nájdete tu https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
Ak kliknete na tlačidlo, zobrazí sa vyskakovacie okno, v ktorom sa môžete so svojimi údajmi prihlásiť k príslušnému poskytovateľovi.
Až po aktívnom prihlásení sa vytvorí priame spojenie so sociálnymi sieťami.
Prihlásením dávate súhlas s prenosom vašich údajov príslušnému poskytovateľovi sociálnych médií. Tu sa okrem iného prenáša vaša IP adresa a informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste súčasne pripojení k jednému alebo viacerým účtom na sociálnych sieťach, zhromaždené informácie budú priradené aj k vašim zodpovedajúcim profilom. Tomuto priradeniu môžete zabrániť iba odhlásením sa zo svojich účtov sociálnych médií pred návštevou našej webovej stránky a pred aktiváciou tlačidiel. Nižšie uvedené sociálne siete sú integrované pomocou funkcie „Shariff“.
Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele zhromažďovania a používania údajov, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v prepojených oznámeniach o ochrane údajov poskytovateľov.

Facebook spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko):
https://www.facebook.com/policy.php
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk na ochranu
osobné údaje, k nahliadnutiu na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Instagram spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko) https://help.instagram.com/155833707900388
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk na ochranu
osobné údaje, k nahliadnutiu na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/ standard-contractual-clauses-scc_de .

Pinterest od spoločnosti Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA.

Twitter spoločnosti Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA.

Používanie sociálnych doplnkov pomocou „riešenia na dva kliknutia“
Na našej webovej stránke používame zásuvné moduly sociálnych sietí pomocou „riešenia na 2 kliknutia“. Bez vášho výslovného súhlasu sa nevytvoria žiadne spojenia so servermi sociálnych sietí a následne nebudú prenášané žiadne údaje.
Pri štandardnej integrácii zásuvných modulov sa pri návšteve stránok našej webovej lokality, ktoré obsahujú takýto zásuvný modul, vytvorí prepojenie medzi vaším počítačom a servermi poskytovateľa sociálnej siete a zásuvný modul sa aktivuje správou. do vášho prehliadača zobrazeného na stránke. Vaša IP adresa a informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili, sa prenášajú na server poskytovateľa. To platí bez ohľadu na to, či ste na sociálnej sieti zaregistrovaný alebo prihlásený. Prenos prebieha aj pre používateľov, ktorí nie sú registrovaní alebo nie sú prihlásení. Ak ste zároveň prihlásený/-á na sociálnej sieti Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému užívateľskému účtu. Pri používaní funkcií zásuvného modulu (napr. stlačením tlačidla) sú tieto informácie priradené aj k vášmu používateľskému účtu, čomu môžete zabrániť iba odhlásením sa pred použitím zásuvného modulu. Aby ste si zachovali kontrolu nad svojimi údajmi, rozhodli sme sa najprv deaktivovať príslušné tlačidlo. Spoznáte to podľa sivého tlačidla. Bez vášho výslovného súhlasu - vo forme aktivácie tlačidla - nebude vytvorené žiadne prepojenie na server sociálnej siete a následne nebudú prenášané žiadne údaje.
Až keď tlačidlo aktivujete, tlačidlo sa stane aktívnym (farebne zvýraznené) a vytvorí sa priame spojenie so servermi sociálnej siete.
Aktiváciou dávate súhlas s prenosom vašich údajov príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete. Tu sa okrem iného prenáša vaša IP adresa a informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste súčasne pripojení k jednému alebo viacerým účtom na sociálnych sieťach, zhromaždené informácie budú priradené aj k vašim zodpovedajúcim profilom. Tomuto priradeniu môžete zabrániť iba odhlásením sa zo svojich používateľských účtov na sociálnych sieťach pred návštevou našej webovej stránky a pred aktiváciou tlačidiel.
Nižšie uvedené sociálne siete sú integrované pomocou „funkcie 2 kliknutí“. Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele zhromažďovania a používania údajov, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v prepojených oznámeniach o ochrane údajov poskytovateľov.

Facebook spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko):
https://www.facebook.com/policy.php
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Instagram spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko)):
http://instagram.com/legal/privacy/
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk na ochranu
osobné údaje, k nahliadnutiu na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_en

Pinterest od spoločnosti Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA):
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA):
https://twitter.com/privacy https://twitter.com/personalization
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA.

Používanie služby YouTube
Túto funkciu používame na vkladanie videí YouTube od spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „YouTube“) na našu webovú stránku. YouTube je spoločnosť Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pridružená spoločnosť.
Funkcia zobrazuje videá uložené na YouTube v iFrame na webovej stránke. Je aktivovaná možnosť „Rozšírený režim ochrany údajov“. V dôsledku toho YouTube neuchováva žiadne informácie o návštevníkoch webových stránok. Až keď si pozriete video, informácie o ňom sa odošlú na YouTube a tam sa uložia. Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://policies.google.com/privacy/frameworks
Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na potrebách a cielenom dizajne webovej stránky. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie .
Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov zo strany YouTube a Google, vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov YouTube na adrese https://www.youtube.com/t/privacy

Práva dotknutej osoby a doba uchovávania

Trvanie skladovania
Po ukončení zmluvy budú údaje najskôr uložené po dobu trvania záručnej doby, potom s prihliadnutím na zákonné doby uchovávania, najmä daňové a obchodné právo, a po uplynutí tejto doby budú vymazané, pokiaľ ste nesúhlasili s ďalším spracovanie a použitie.

práva dotknutej osoby
Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte podľa čl.15 až 20 GDPR nasledovné práva: Právo na informácie, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracovania, na prenosnosť údajov. Okrem toho máte podľa čl. 21 ods. 1 GDPR právo namietať proti spracovaniu na základe článku 6 ods. 1 f GDPR a proti spracovaniu na účely priamej reklamy.

Právo odvolať sa na dozorný orgán
Podľa článku 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nie sú spracúvané zákonným spôsobom.

Právo namietať
Ak je tu uvedené spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie s účinnosťou do budúcnosti .
Po vznesení námietky bude spracúvanie dotknutých údajov ukončené, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete proti tomuto spracúvaniu kedykoľvek namietať tak, že nám to oznámite. Po vznesení námietky prestaneme spracúvať dotknuté údaje na účely priamej reklamy.

Právo na odstúpenie od zmluvy

(Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právne transakcie na účely, ktoré nie sú prevažne komerčné ani samostatne zárobkovo činné.)

Právo na odstúpenie od zmluvy

právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.
Lehota na zrušenie je 14 dní odo dňa

- na ktorom ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar, za predpokladu, že ste si objednali jeden alebo viac tovarov v rámci jednej objednávky a tento je alebo bude doručený naraz ;

- na ktorom ste Vy alebo Vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali posledný tovar, ak ste si objednali viacero tovarov v rámci jednej objednávky a tieto sa dodávajú oddelene;

- na ktorej ste Vy alebo Vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali poslednú čiastkovú zásielku alebo posledný kus, ak ste si objednali tovar, ktorý je dodávaný vo viacerých čiastkových zásielkach alebo kusoch;

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám poslať ( ŁUKASZ ZAK Amazinggirl, Bahnhofstrasse 41, Tantow, 16307 Nemecko, telefónne číslo: 035813299505 , e-mailová adresa: support@amazinggirl.pl ) jednoznačné vyhlásenie (napr. poštou alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Aby ste dodržali lehotu na zrušenie, stačí, aby ste oznámenie o uplatnení práva na zrušenie odoslali pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, uhradili sme vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejšie ponúkané štandardné doručenie z našej strany), bezodkladne a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o zrušení tejto zmluvy. Na toto splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; za žiadnych okolností vám za túto splátku nebudú účtované poplatky.

Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme vrátený tovar alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Dôvody vylúčenia alebo vypršania platnosti

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy

- na dodávku tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pre výrobu ktorého je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa;
- na dodávku tovaru, ktorý sa môže rýchlo kaziť alebo ktorého dátum spotreby by bol čoskoro prekročený;
- na dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy, ale ktoré je možné dodať najskôr po 30 dňoch od uzavretia zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výchyliek trhu, nad ktorým podnikateľ nemá vplyv;
- na doručovanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom.

Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne

- na dodanie zapečateného tovaru, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny nie je vhodné vrátiť, ak bola po doručení odstránená pečať;
- na dodávku tovaru, ak bol tento po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
- na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po doručení porušená.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť.)

- Komu ŁUKASZ ZAK Amazinggirl, Bahnhofstrasse 41, Tantow, 16307 Nemecko, telefónne číslo: 035813299505, e-mailová adresa: support@amazinggirl.pl :

- Týmto (*) ruším mnou/ nami uzatvorenú zmluvu (*) o kúpe nasledovného tovaru (*)/ o poskytnutí nasledujúcej služby (*)\

- Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)
– Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je oznámenie urobené na papieri)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

odtlačok

Identifikácia zákonného poskytovateľa:
Úžasné dievča Marta Wasilewska a Piotr Wasilewski sc
zastúpené akcionármi: Piotr Wasilewski, Marta Wasilewska
Akajova 15
78100 Kolobrzeg
Poľsko

Telefón: 0048503833084
E-mail: amazinggirl@amazinggirl.pl
DIČ: PL6711770988

Alternatívne spôsoby riešenia sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma OS), ktorá je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/odr

Od 11.3.2016 sme členom iniciatívy „FairCommerce“.
Viac informácií o tom nájdete na www.haendlerbund.de/faircommerce