pokyny – Totsy Baby

pokyny

Smluvní podmínky a informace pro zákazníky
I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které s námi jako dodavatel ( Amazinggirl Marta Wasilewska i Piotr Wasilewski sc ) uzavřete prostřednictvím webu www.totsybaby.com. Pokud není dohodnuto jinak, je zahrnutí jakýchkoli podmínek, které jste případně použili, v rozporu.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který nelze primárně přičíst její obchodní nebo samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci výkonu své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.

Naše nabídky na internetu jsou nezávazné a nejsou závaznou nabídkou k uzavření smlouvy.

(2) Závaznou nabídku nákupu (objednávku) můžete podat prostřednictvím systému online nákupního košíku.
Zboží určené k nákupu je uloženo v „nákupním košíku“.Odpovídajícím tlačítkem v navigační liště můžete „nákupní košík“ kdykoli vyvolat a provést v něm změny. Po vyvolání stránky „Pokladna“ a zadání osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se všechny údaje o objednávce opět zobrazí na stránce přehledu objednávek.

Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat údaje v přehledu objednávek, změnit je (také pomocí funkce „zpět“ internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit.

Odesláním objednávky přes tlačítko "koupit" nám podáváte závaznou nabídku. Nejprve Vám přijde automatický e-mail o přijetí Vaší objednávky, která ještě nevede k uzavření smlouvy.

(3) K přijetí nabídky (a tím i uzavření smlouvy) dochází do 2 dnů potvrzením v textové podobě (např. e-mailem), ve kterém je Vám potvrzeno vyřízení objednávky nebo dodání zboží (objednávka potvrzení).
Pokud jste neobdrželi odpovídající zprávu, nejste již vázáni svou objednávkou. Veškeré již poskytnuté služby budou v tomto případě okamžitě proplaceny.

(4) Vaše dotazy na vypracování nabídky jsou pro Vás nezávazné. V textové podobě (např. e-mailem) Vám zpracujeme závaznou nabídku, kterou můžete přijmout do 5 dnů (pokud není v příslušné nabídce uvedena jiná lhůta).

(5) Zpracování objednávky a předání všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu, v některých případech automaticky. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zaručený a zejména, že mu nebrání filtry SPAM.

§ 3 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze tehdy, pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 4 Záruka

(1) Zákonná práva na odpovědnost za vady existují.

(2) Jako spotřebitel jste žádáni, abyste zboží ihned po dodání zkontrolovali na kompletnost, zjevné vady a poškození při přepravě a případné reklamace co nejdříve informovali nás i dopravce. Pokud nevyhovíte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(3) Pokud se některá vlastnost zboží odchyluje od objektivních požadavků, považuje se odchylka za sjednanou pouze tehdy, pokud jste o tom byli námi informováni před předložením smluvního prohlášení a odchylka byla mezi smluvními stranami výslovně a samostatně dohodnuta.

§ 5 Volba práva

(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není odvolána ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada výhodnosti).

(2) Ustanovení Úmluvy OSN o prodeji výslovně neplatí.

II.Zákaznické informace

1. Totožnost prodávajícího

Úžasná dívka Marta Wasilewska a Piotr Wasilewski sc
Akajova 15
78100 Kolobrzeg
Polsko
Telefon: 0048503833084
E-mail: amazinggirl@amazinggirl.pl

Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/odr

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky k uzavření smlouvy, uzavření smlouvy samotné a možnosti nápravy se provádějí v souladu s předpisy „Uzavření smlouvy“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I.).

3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

3.1. Smluvní jazyk je němčina.

3.2. Úplné znění smlouvy neukládáme. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze údaje o smlouvě vytisknout nebo uložit elektronicky pomocí funkce tisku prohlížeče. Po obdržení objednávky Vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy na dálku a všeobecné obchodní podmínky.

3.3. Pokud poptáváte nabídku mimo systém online nákupního košíku, obdržíte veškeré smluvní údaje v rámci závazné nabídky v textové podobě např. e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit elektronicky.

4. Základní vlastnosti zboží nebo služby

Základní vlastnosti zboží a/nebo služby naleznete v příslušné nabídce.

5. Ceny a platební podmínky

5.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny a zahrnují všechny cenové složky včetně všech příslušných daní.

5.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat pomocí příslušně označeného tlačítka na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a hradíte je navíc vy, pokud nebylo přislíbeno bezplatné doručení.

5.3. Musíte nést náklady spojené s převodem peněz (bankovním převodem nebo poplatky za směnný kurz) v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba byla provedena mimo Evropskou unii.

5.4. Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou zobrazeny pod příslušným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.

5.5. Není-li u jednotlivých způsobů platby uvedeno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné ihned.

6. Dodací podmínky

6.1. Dodací podmínky, termín dodání a případná stávající omezení dodání naleznete pod příslušným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.

6.2. Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávané věci při přepravě na vás přechází až předáním zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna či nepojištěna. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována dodavatelem nebo jinou osobou odpovědnou za provedení zásilky.

7. Zákonná odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením „Záruka“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

Tyto obchodní podmínky a informace pro zákazníky byly vytvořeny právníky Händlerbund, kteří se specializují na právo IT, a jsou neustále kontrolovány z hlediska právního souladu. Händlerbund Management AG garantuje právní jistotu textů a nese odpovědnost v případě varování. Více informací o tom můžete najít na: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agbservice

Ochrana dat

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou a není ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli / poskytovateli IT služeb předány údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v logovacích datech (takzvané soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název vyvolávané stránky, datum a čas hovoru, IP adresa, množství přenesených dat a žádající poskytovatel. Ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšení naší nabídky.
Vaše údaje budou mimo jiné předány do Kanady. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro předávání údajů do Kanady.

Kontakt

Odpovědný
Pokud si přejete, kontaktujte nás. Osoba odpovědná za zpracování údajů je: Piotr Karol Wasilewski, Akacjowa 15, 78100 Kolobrzeg Polsko, +48 503 833 084, amazinggirl@amazinggirl.pl

Kontakt se zákazníkem prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, v jakém jste je zpřístupnili. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt.
Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnou dobou uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Vyzvednutí a zpracování při použití kontaktního formuláře
Když používáte kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.
Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnou dobou uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

objednávky

Shromažďování, zpracování a sdělování osobních údajů při zadávání objednávek
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.
Vaše údaje budou mimo jiné předány do Kanady. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro předávání údajů do Kanady.

reklamní

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Bez ohledu na zpracování smlouvy používáme vaši e-mailovou adresu výhradně pro vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás upozorníte. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna ze seznamu adresátů.

Použití e-mailové adresy pro zasílání přímé pošty

Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v rámci prodeje zboží nebo služeb, využíváme k elektronickému přenosu reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste u nás již zakoupili, pokud tito proti jeho použití nevznesli námitky. Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí e-mailové adresy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži . Můžete také použít odkaz uvedený k tomuto účelu v reklamním e-mailu. Nejsou na to žádné náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů.

platba a doprava

Platí následující podmínky:

Vnitrostátní doručení (Německo)
Zasílání na německé a cizí ostrovy je vyloučeno.

Náklady na dopravu (včetně DPH)
Vnitrostátní dodávky (Německo):
Náklady na dopravu počítáme paušálně 6,99 € za objednávku.

Dodávky do zahraničí:
Náklady na dopravu počítáme paušálně ve výši 14,99 € za objednávku.

dodací lhůty

Není-li v příslušné nabídce uvedena jiná lhůta, je zboží dodáno do tuzemska (Německo) do 3-5 dnů, u dodávek do zahraničí do 7-9 dnů po uzavření smlouvy (pokud byla sjednána platba předem, po datu váš platební pokyn).
Vezměte prosím na vědomí, že v neděli a ve státní svátky nedoručujeme.
Pokud jste si objednali zboží s různými dodacími lhůtami, odešleme zboží v jedné zásilce, pokud s vámi neuzavřeme jinou dohodu. V tomto případě je dodací lhůta určena zbožím s nejdelší dodací lhůtou, kterou jste si objednali.

Přijímané možnosti platby

- Platba kreditní kartou

Více platebních údajů

Při platbě kreditní kartou bude při uzavření smlouvy stržena částka z vašeho účtu kreditní karty. Pokud máte nějaké dotazy, naše kontaktní údaje najdete v tiráži.

cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak můžete spravovat (včetně deaktivace) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud není níže v prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Navíc cookies umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i poté, co jste změnili stránky, a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 (2) TTDSG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zaručení optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace .

Analýza sledování reklamy affiliate

Použití Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. Mimo jiné lze shromažďovat následující informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o používaném prohlížeči a zařízení, které používáte (zařízení), navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka přes které navštívíte naše webové stránky). navštívili webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.
Google Analytics využívá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Takto vygenerované informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adsprocessorterms/ K vašim údajům má přístup společnost Google i orgány státní správy USA. Vaše data může Google propojit s dalšími daty, jako je vaše historie vyhledávání, vaše osobní účty, data o vašem využití z jiných zařízení a jakákoliv další data, která o vás Google má.
Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na potřebě a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Odesílání údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání dat službou Google Analytics napříč zařízeními, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Aby to mělo plný účinek, musíte se odhlásit na všech systémech a zařízeních, která k tomu slouží. Pokud smažete opt-out cookie, budou žádosti znovu odeslány společnosti Google. Pokud kliknete sem, nastaví se opt-out cookie: Zakázat Google Analytics.
Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete pod https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/ stejně jako níže https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Pomocí Facebook Pixel
Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci „Custom Audiences“ společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko „Facebook“).
Meta Platforms Ireland a my jsme společně odpovědní za shromažďování vašich údajů, ke kterému dochází při integraci služby, a za přenos těchto údajů na Facebook. Toto je založeno na dohodě mezi námi a Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, ve které jsou definovány příslušné odpovědnosti. Dohoda je pod https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Podle toho jsme zodpovědní zejména za plnění informačních povinností v souladu s čl. 13, 14 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na správná technická implementace a konfigurace služby a také dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud porušení ochrany osobních údajů ovlivní naše povinnosti podle smlouvy o společném zpracování. Meta Platforms Ireland je odpovědná za umožnění práv subjektů údajů v souladu s čl. 15 - 20 GDPR, dodržování bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a povinnosti podle čl. 33, 34 GDPR , pokud porušení ochrany osobních údajů ovlivní povinnosti společnosti Meta Platforms Ireland podle dohody o společném zpracování.
Účelem aplikace je cílit na návštěvníky webu zájmově orientovanou reklamou na sociální síti Facebook. Za tímto účelem byl na web implementován Facebook remarketingový tag. Tato značka se používá k navázání přímého připojení k serverům Facebooku, když navštívíte webovou stránku. To přenese na server Facebook, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Pokud navštívíte sociální síť Facebook, budou se vám zobrazovat personalizované reklamy na Facebooku založené na zájmech. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace . Zde můžete deaktivovat funkci remarketingu pro vlastní publikum.
Více informací o shromažďování a používání údajů ze strany Facebooku, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/

Používání affiliate programu Amazon
Používáme affiliate program „AmazonPartnerNet“ od Amazon EU Sarl (5 Rue Plaetis, L 2338 Luxembourg; „Amazon“). Na našem webu jsme nastavili reklamy jako odkazy na nabídky na různých webech Amazon. Amazon používá soubory cookie. Soubory cookie slouží ke správnému vyúčtování v rámci partnerského programu. Soubory cookie umožňují Amazonu určit, že jste klikli na reklamní odkaz, a porozumět původu objednávky, která byla vygenerována prostřednictvím reklamního odkazu.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na měření úspěšnosti partnerské inzerce a s tím související správné vyúčtování provizí v rámci partnerského programu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace .
Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Prohlášení o ochraně údajů s podrobnými informacemi o používání údajů společností Amazon naleznete na adrese https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

Pluginy a různé

Použití Správce značek Google
Na našich webových stránkách používáme Správce značek Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Tato aplikace spravuje JavaScript tagy a HTML tagy používané zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží účelu návrhu a optimalizace našich webových stránek podle potřeb.
Samotný Správce značek Google neukládá soubory cookie a v důsledku toho nejsou zpracovávány osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Více informací o podmínkách použití a ochraně dat naleznete zde .

Použití sociálních pluginů prostřednictvím "Shariff"
Na našem webu používáme zásuvné moduly pro sociální sítě. Používáme tlačítko „Shariff“ pro ochranu soukromí, abyste si zachovali kontrolu nad svými údaji.
Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vytvořeny žádné odkazy na servery sociálních sítí a v důsledku toho nebudou přenášena žádná data.
"Shariff" je vývoj odborníků z počítačového časopisu c't. Umožňuje více soukromí na webu a nahrazuje obvyklá tlačítka „sdílení“ na sociálních sítích. Více informací o projektu Shariff naleznete zde https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
Po kliknutí na tlačítko se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém se můžete svými údaji přihlásit k příslušnému poskytovateli.
Teprve po aktivním přihlášení dojde k navázání přímého připojení k sociálním sítím.
Přihlášením dáváte souhlas s předáním vašich údajů příslušnému poskytovateli sociálních sítí. Zde se mimo jiné přenáší jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích současně, shromážděné informace budou přiřazeny také k vašim odpovídajícím profilům. Tomuto přiřazení můžete zabránit pouze tak, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek odhlásíte ze svých účtů na sociálních sítích. Níže uvedené sociální sítě jsou integrovány pomocí funkce „Shariff“.
Podrobnější informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů.

Facebook společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko):
https://www.facebook.com/policy.php
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany
osobní údaje, k nahlédnutí na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Instagram společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko) https://help.instagram.com/155833707900388
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany
osobní údaje, k nahlédnutí na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/ standard-contractual-clauses-scc_de .

Pinterest od společnosti Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti.

Twitter společnosti Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti.

Použití zásuvných modulů pro sociální sítě pomocí „řešení dvěma kliknutími“
Na našich webových stránkách používáme zásuvné moduly pro sociální sítě pomocí „řešení 2 kliknutí“. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou navázána žádná spojení se servery sociálních sítí a v důsledku toho nebudou přenášena žádná data.
Při standardní integraci zásuvných modulů, když navštívíte stránky našeho webu, které takový zásuvný modul obsahují, vytvoří se spojení mezi vaším počítačem a servery poskytovatele sociální sítě a zásuvný modul se aktivuje zprávou do vašeho prohlížeče zobrazeného na stránce. Na server poskytovatele se přenáší jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. To platí bez ohledu na to, zda jste na sociální síti registrováni nebo přihlášeni. Přenos probíhá i pro uživatele, kteří nejsou registrováni nebo nejsou přihlášeni. Pokud jste zároveň přihlášeni do sociální sítě Facebook, budou tyto informace přiřazeny k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání funkcí plug-inu (např. stisknutím tlačítka) jsou tyto informace přiřazeny také k vašemu uživatelskému účtu, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením se před použitím pluginu. Abyste si zachovali kontrolu nad svými údaji, rozhodli jsme se nejprve deaktivovat příslušné tlačítko. Poznáte to podle zašednutého tlačítka. Bez vašeho výslovného souhlasu - v podobě aktivace tlačítka - nebude vytvořen žádný odkaz na server sociální sítě a následně nebudou přenášena žádná data.
Teprve po aktivaci tlačítka se tlačítko stane aktivním (barevně zvýrazněné) a naváže se přímé spojení se servery sociální sítě.
Aktivací dáváte souhlas s předáním vašich údajů příslušnému poskytovateli sociální sítě. Zde se mimo jiné přenáší jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích současně, shromážděné informace budou přiřazeny také k vašim odpovídajícím profilům. Tomuto přiřazení můžete zabránit pouze tak, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek odhlásíte ze svých uživatelských účtů na sociálních sítích.
Níže uvedené sociální sítě jsou integrovány pomocí „funkce 2 kliknutí“. Podrobnější informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů.

Facebook společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko):
https://www.facebook.com/policy.php
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Instagram společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko)):
http://instagram.com/legal/privacy/
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany
osobní údaje, k nahlédnutí na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/standard-contractual-clauses-scc_en

Pinterest od společnosti Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA):
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA):
https://twitter.com/privacy https://twitter.com/personalization
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti.

Použití YouTube
Tuto funkci používáme pro vkládání videí YouTube od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „YouTube“) na naše webové stránky. YouTube je společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) přidružená společnost.
Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webu. Je aktivována možnost „Rozšířený režim ochrany dat“. V důsledku toho YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa se informace o něm odešlou na YouTube a tam se uloží. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks
Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na potřebě a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace .
Další informace o shromažďování a používání údajů ze strany YouTube a Google, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů YouTube na adrese https://www.youtube.com/t/privacy

Práva subjektu údajů a doba uložení

Doba skladování
Po dokončení smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným lhůtám uchovávání, zejména daňovému a obchodnímu právu, a poté vymazány po uplynutí lhůty, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracování a použití.

práva subjektu údajů
Při splnění zákonných požadavků máte podle čl. 15 až 20 GDPR následující práva: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů. Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR a proti zpracování za účelem přímé reklamy.

Právo na odvolání u dozorového úřadu
Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace s účinkem do budoucna .
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme zpracovávat dotčené údaje za účelem přímé reklamy.

Právo na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný.)

Právo na odstoupení od smlouvy

právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro zrušení je 14 dní ode dne

- na kterém jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není přepravcem, převzali zboží, za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a toto je nebo bude doručeno najednou ;

- na kterém jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží, pokud jste si objednali více zboží v rámci jedné objednávky a toto je dodáváno samostatně;

- na kterém jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus, pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám ( ŁUKASZ ZAK Amazinggirl, Bahnhofstrasse 41, Tantow, 16307 Německo, telefonní číslo: 035813299505 , e-mailová adresa: support@amazinggirl.pl ) zaslat jednoznačné prohlášení (např. poštou nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo vypršení platnosti

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

- na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- na dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo brzy překročeno;
- na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale které lze dodat nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterém podnikatel nemá vliv;
- na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

U smluv zaniká právo na odstoupení předčasně

- na dodávku zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny není vhodné vrátit, byla-li jeho pečeť po dodání odstraněna;
- na dodávku zboží, pokud bylo po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
- pro dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání porušena.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- Komu ŁUKASZ ZAK Amazinggirl, Bahnhofstrasse 41, Tantow, 16307 Německo, telefonní číslo: 035813299505, e-mailová adresa: support@amazinggirl.pl :

- Tímto (*) ruším mnou/ námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*)\

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)
– jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení učiněno na papíře)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

otisk

Identifikace zákonného poskytovatele:
Úžasná dívka Marta Wasilewska a Piotr Wasilewski sc
zastoupené akcionáři: Piotr Wasilewski, Marta Wasilewska
Akajova 15
78100 Kolobrzeg
Polsko

Telefon: 0048503833084
E-mail: amazinggirl@amazinggirl.pl
DIČ: PL6711770988

Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/odr

Od 11. března 2016 jsme členem iniciativy „FairCommerce“.
Více informací o tom můžete najít na www.haendlerbund.de/faircommerce